کسی یه توضیحی در مورد گوریلا فایت میده؟
چرا برا ریلود باید یه راند صب کنی؟
چنج ویپن چرا کار نمیکنه؟
چرا همش میس میدم !؟ :دی